Achtergrond

De voortdurende en onomkeerbare vergrijzing in Nederland zorgt nu en in de toekomst voor enorme problemen, maar biedt tegelijkertijd grote kansen. De groep Nederlanders tussen de 50 en 70 jaar bezit namelijk 70% van het totale particuliere vermogen in Nederland. Deze groep heeft veelal de financiële middelen om te voorzien en te investeren in hun kwaliteit van leven. Ook de overheid moet, ondanks de bezuinigingen en de voortgaande versobering van regelingen, de komende decennia enorme bedragen investeren als het gaat om ouderenzorg, huisvesting, infrastructuur, et cetera. Daar waar dat niet gebeurt ontstaat ruimte voor private initiatieven.

Enbihz is sinds de oprichting van Active Ageing Nederland B.V., op 1 maart 2014, betrokken bij de onderneming en adviseur. Na een voorbereiding van 6 maanden is, mede door de inspanningen van Enbihz, de financieringsbehoefte van Active Ageing Nederland ingevuld. Daarvoor was het noodzakelijk om alle activiteiten, concepten en overige onderdelen, die sinds 2012 verbonden zijn aan Active Ageing, onder te brengen in een B.V.

ACT_Active_Ageing_footer_nieuwsbrief.230414

Ontstaan en ontwikkeling Active Ageing Nederland B.V.

Actorion Communicatie heeft in 2012, vanuit haar werkzaamheden voor gemeenten, provincies en ministeries én haar betrokkenheid bij internationale campagnes van de Europese Unie, de grondwaarden van Active Ageing omarmd en in Nederland geïntroduceerd. Er is door Actorion Communicatie veel tijd en energie gestoken in het organiseren van evenementen en meetings om partijen te informeren over, verbinden met en activeren voor de thema’s die belangrijk zijn voor Active Ageing. De thema’s zijn: openbare ruimte en gebouwen, mobiliteit en infrastructuur, huisvesting, sociale participatie, burgerparticipatie en werkgelegenheid, communicatie en informatie, gezondheid & voeding, sport en beweging, en innovatieve producten. De samenwerking van publieke en private partners en de deelname van overheid, onderwijs, ondernemers en onderzoekers geven het concept een sterk onderscheidend vermogen.

Een voorbeeld waar die samenwerking toe kan leiden is de test en monitor Seniorvriendelijke Gemeenten, die samen met hoofdpartner Grontmij is ontwikkeld. De uitslag van de test laat zien of en in hoeverre een gemeente seniorvriendelijk is en biedt ondersteuning bij de invulling van hun seniorenbeleid. Tijdens het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten én het door Active Ageing Nederland georganiseerde kenniscongres, beide in juni 2014, is opnieuw gebleken dat gemeenten zeer geïnteresseerd zijn in de test en de informatie die hieruit wordt verkregen.

Veel (nieuwe) partijen onderkennen en onderschrijven het belang van Active Ageing. Niet alleen omdat zij knelpunten en bedreigingen zien als er niets gebeurd, maar vooral ook omdat verbinding en samenwerking met andere partijen oplossingen, kansen en mogelijkheden biedt.

Door de verkregen financiering is Active Ageing van een concept een onderneming geworden en is sinds 1 maart 2014 verder gegaan als Active Ageing Nederland B.V. Sindsdien heeft verdere professionalisering plaats gevonden en zijn belangrijke stappen gezet in het bereiken van haar doelen: het optimaliseren van de mogelijkheden voor ouderen op het gebied van toekomstbestendig wonen, gezondheid, sociale participatie en veiligheid. Voor ouderen en, via een web portal voor senioren, door en met ouderen. De intentie: “People inspire people”.