Oudere denkt wel over woningaanpassingen maar onderneemt geen actie

Comfortabel, veilig en levensbestendig wonen is een belangrijk thema voor Active Ageing Nederland. Veel ouderen wonen namelijk in een te grote onaangepaste woning en zijn niet voorbereid op de toekomst. Dit betekent dat pas actie ondernomen wordt, als door ziekte of beperkingen problemen ontstaan met betrekking tot de woonomgeving. Dan zijn zij aangewezen op (financiële) voorzieningen en hebben de regie niet meer in eigen hand. Active Ageing Nederland stimuleert ouderen vroegtijdig na te denken over de gewenste toekomstige woonsituatie, die dusdanig kan worden ingericht dat deze ook in geval van ziekte, beperking of verlies van de partner geschikt is. Onderstaand artikel besteedt aandacht aan dit onderwerp.

Een groot deel van de ouderen denkt na over de toekomstige woonsituatie en is zich bewust van de noodzaak van aanpassingen daarin. Ook zien veel mensen in dat zij zelf verantwoordelijkheid zijn om stappen te ondernemen op dit vlak. Toch wordt de woonsituatie lang niet altijd veiliger of toegankelijker gemaakt. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten hoe dit komt en doen aanbevelingen om onwenselijke en potentieel onveilige situaties te verbeteren.
In het onderzoek Op tijd de drempel wegnemen? zijn ouderen zowel digitaal, op papier als tijdens interviews gevraagd naar hun (wenselijke) woonsituatie en de concrete stappen die zij daarin gaan zetten of hebben gezet. Ook is een aantal experts om hun mening gevraagd.

STIGMATISERENDE WERKING

Op basis van deze informatie geven de onderzoekers aan dat ouderen zich wel degelijk bewust zijn van de wenselijkheid of de noodzaak van het aanpassen van de geschiktheid van de (eigen) woning. Toch vertaalt dit zich niet altijd in het concreet aanpassen van de woonsituatie. Het bespreken van de geschiktheid van de woonsituatie kan een gevoelig onderwerp zijn. Van aanpassingen kan een stigmatiserende werking uitgaan.
EIGEN REGIE CRUCIAAL

De omgeving van ouderen kan een belangrijke rol spelen in het positief beïnvloeden van ouderen, om hen te bewegen de woning aan te passen of een aangepaste woning te betrekken. Ook worden de overheid, de huisarts en anderen genoemd als partijen die ouderen mogelijk kunnen bewegen hun woning veiliger en toegankelijker te maken.
Eigen regie is daarbij van cruciaal belang. Als ouderen niet worden betrokken in het beslissingsproces, worden woningaanpassingen later niet gebruikt of zelfs weer teruggedraaid. Persoonlijk geïnformeerd en geadviseerd worden kan een stimulans bieden om stappen te ondernemen en de woonsituatie aan te passen. Hier is ook duidelijk behoefte aan vanuit de ouderen zelf, zo leert het onderzoek.

Bron: Thuiscomfort.nl